X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ny i chefsrollen - en 7-stegsanalys

Medarbetare förväntar sig alltid att chefen har överblick. De vill förstå vart företaget är på väg och vad den egna enhetens verksamhet går ut på. KonsultAkademin har utvecklat en internetbaserad utbildningsmodul om Chefs- och ledarrollen som kan bli ”din coach på nätet” för att analysera vad som krävs i din chefsroll.

Här ser du en kort sammanfattning av utbildningsmodulen och kan själv prova analysen i sju steg. Längst ner på sidan hittar du en länk till utbildningen.

Steg 1: Ditt utgångsläge - startanalys

Steg 2: Din verksamhet

Steg 3: Dina medarbetare

Steg 4: Din egen chefs- och ledarroll

Steg 5: Genomför uthålligt förändringen

Steg 6: Från plan till handling

Steg 7: Uppföljning under sex månader


Steg 1: Ditt utgångsläge - startanalys
Vi startar med din nuvarande situation och ditt förbättringsbehov. Du får svara på 20 frågor som granskar ditt utgångsläge och ger ett underlag för att förstå vad som behöver utvecklas. Den analysen kan du göra på egen hand eller tillsammans med dina medarbetare. Centrala frågor är bla:

Kan du tillräckligt tydligt svara på medarbetarens fråga:

  • Vad är vi till för?
  • Vad är min uppgift?
  • Vilket stöd kan du som min chef ge mig?

Men analysen granskar också vad intressenterna i din verksamhet tycker, din relation till din chef, den grad av acceptans som du får i din chefsroll från dina medarbetare och din egen arbetsbelastning.


Steg 2: Din verksamhet
Du måste ha en tydlig uppfattning om din enhets ansvarsområde och din beslutsrätt, dvs vilka beslut du kan ta själv och hur samarbete ska ske med andra enheter i företaget. Det handlar mest om vad din enhet/funktion egentligen ska göra för nytta i verksamheten. Att göra rätt saker är utgångspunkten för alla effektivitetsresonemang. Att göra det på rätt sätt är bla utgångspunkten för kvalitet i enhetens arbete.

Du tillämpar en modell för verksamhetsanalys. Tydlighet i målbild är en viktig del. Men viktigast är att du har en tydlig uppfattning om varje medarbetares yrkesroll. Dvs vad varje medarbetares uppgifter ska leda fram till eller går ut på. Yrkesrollen är en förenklad beskrivning av vad medarbetaren ska uppnå i sitt jobb. Du har alltid någon slags rolluppfattning för dina medarbetare som du använder vid löneresonemang, när du ska välja någon till interna uppdrag mm. Det gäller att tydliggöra de yrkesrollerna.

Arbetsmetoder och arbetssätt inom din funktion
Det går alltid att göra samma sak på flera sätt. En del av dem är bättre genom att de är enklare, snabbare eller billigare. Men utan chefens engagemang i förändringsarbetet sker ingen förändring och därmed förlorar ni i effektivitet. Att kartlägga arbetsmetoder kräver både överblick - vilken uppgift har vår enhet? - men också omfattande detaljarbete - hur arbetar vi och hur skulle vi kunna arbeta effektivare?


Steg 3: Dina medarbetare
Chefsarbete är att arbeta genom andra. Medarbetare är en resurs. Om de inte är det, faller ansvaret på chefen som måste göra något åt det. Metoderna är kompetensutveckling och väl genomförda medarbetarsamtal som ger dig kunskap om hur varje medarbetare ser på sin yrkesroll och vilken utveckling han/hon önskar. Tydlighet i feedback och en gemensam uppfattning om vad yrkesrollen går ut på, ger dig bättre förutsättningar för att bedöma vilka resurser du har och vilken kompetens du behöver mera av.

Dina medarbetare som individer
Att förstå och lyssna till andra leder alltid till överraskningar. Det är fascinerande hur olika medarbetare med samma yrkesroll kan tänka kring sin roll och uppgift. Se och uppfatta vad den går ut på och vad verksamheten kräver. Vi tänker alla olika och därför krävs också en anpassning i sättet att kommunicera med var och en av dina medarbetare. En kartläggning av ditt tankemönster kan hjälpa dig som ledare att kommunicera bättre men också se hur andra kan komplettera ditt eget tänkande.

Individuella, coachande dialoger hjälper dig att bättre förstå individens drivkrafter i sin yrkesroll.


Steg 4: Din egen chefs- och ledarroll
Du måste ha en tydlig uppfattning om vilken verksamhet och vilka medarbetare du ska leda. Din enhets "historik", dvs vilket ledarskap och vilken chefsroll de varit vana vid, påverkar bla vilka utgångspunkter du ska ha för din chefsroll. Det styrs av vad som ska uppnås (verksamhetsidé och målbild) samt hur enhetens verksamhet och vad medarbetare behöver av stöd, kommunkation och coaching (ledarskapet). Men hur du ska ta din chefsroll påverkas också av vilken ledarstil du själv har. Du måste hitta ditt eget bästa sätt.

Fyra insatsområden skapar chefsrollens krav. Vi delar in det i chefskap, ledarskap, samordning och kompetensutveckling. Du får analysera vad du behöver utveckla.

Slutligen kan du beskriva kraven på ledarrollen i ditt eget fall.


Steg 5: Genomför uthålligt förändringen
Att granska vad som krävs i den egna chefsrollen kräver självklart vissa förändringar. De flesta chefers problem är för stor egen arbetsbelastning. Ofta beroende på att de inte delegerar tillräckligt, ibland beroende på att det egna företaget har ett ledningssätt som präglas av (alltför) stort intresse för hur uppgifter ska lösas. Det gör att chefer har ”fingrarna i syltburken” och på fel sätt lägger sig i hur-frågorna i den operativa verksamheten. Då uppstår onödigt motstånd mot förändringar och chefer tappar fokus på de övergripande strategiska vad-frågorna dvs vad ska vi uppnå (i hela företaget)?

Men ibland missar chefen det uthålliga arbetet med att kompetensutveckla sina medarbetare med regelbundna coachande dialoger. Den missen leder till många frågeställningar som väller in i email, kommer upp på möten eller ska lösas i korridoren.

Det finns sex ledstjärnor för bra chefs- och ledarskap. Vi granskar det du vill förändra med de sex ledstjärnorna som utgångspunkt.

Din chef och ditt samarbete med henne/honom sätter gränser och skapar förutsätt-ningar för vad du kan göra och inte göra. Precis som du själv kan ge förutsättningar för dina medarbetare att klara sin yrkesroll så kan din chef skapa dina förutsättningar för att leda på det sätt och åt det håll som är bäst för verksamhet och medarbetare.

Vi identifierar de faktorer som spelar roll i samarbetet med den egna chefen och du analyserar fram vad du behöver utveckla i samarbetet. Till fördel för er båda.

Din framtida ledarroll är din summering av vad verksamhet och medarbetarnas kompetens kräver av chefs- och ledarinsatser inom ditt ansvarsområde.


Steg 6: Från plan till handling
Du skriver ett slags ”förändringskontrakt” med dig själv där du identifierar vad som krävs av egen utveckling och förändring i din ledarroll och i ditt ledarsskap. Det är slutprodukten av hela processen.

Du kompletterar också din analys med en enkät till dina medarbetare som fokuserar på 14 centrala frågor för att medarbetare ska få förutsättningar att kunna ta ansvar i sin egen yrkesroll.


Steg 7: Uppföljning under sex månader
Under sex månader efter utbildningen har du tillgång till allt ditt arbetsmaterial via nätet. Du kan därför fortsätta ditt arbete med förändring och utveckling utan avbrott. Du kan också avrunda det halvåret med en uppföljande enkät där du kan jämföra medarbetarnas svar mot läget när du startade ungefär ett år tidigare. Den enkäten är en av förutsättningarna för att få ett certifikat efter utbildningen. Samtliga får dock ett diplom som intygar att man slutfört seminariet.

Utbildningen Chefs- och ledarrollen

Vår utbildning ger dig en coach på nätet som hjälper dig igenom 7-stegsanalysen genom att ge dig sammanhang och ställa följdfrågor som leder dig fram till din egen handlingsplan.

> Till presentationen av hela utbildningen.

> Ta över som chef


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018