X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledarförsörjning som system

Ledarförsörjning är företagsledningens och HR-funktionens gemensamma helhetssystem för tillsättande, utvärdering, utveckling, cirkulation samt avveckling av chefer. Kraven på bra ledare skiftar mellan olika branscher, funktioner och skeenden i företaget. Med hjälp av några centrala frågor kan du här granska ditt företags syn på ledarförsörjning och sedan fördjupa dig i systemets olika delar.

Alla chefer i företaget är en del av företagsledningen. Tillsammans skapar chefer den "ledning" som medarbetare brukar tala om. Medarbetaren utan chefsroll föreställer sig att alla chefer arbetar ihop på ett professionellt sätt och har en gemensam samsyn på både den långsiktiga utvecklingen och hur företaget ska fungera och vilka resultat som är viktiga.

Granska företagets syn på ledarförsörjning
Därför blir det så väsentligt att alla chefer har en förmåga att vara ledare inom sitt eget ansvarsområde och medverkar till att medarbetare får en helhetssyn på företaget. Ett väl utvecklat system för ledarförsörjning säkrar att cheferna utvecklas i företagets anda.

Du kan granska ditt eget företags syn på ledarförsörjning genom att reflektera över de här frågorna:

  • Tillsätts enbart de personer som har lämplighet för ledarskap och ett naturligt intresse för andra människors insatser i arbetet eller är fack-kunskapen inom sakområdet mer avgörande?
  • Vilket stöd får de chefer som i den årliga medarbetarenkäten får dåliga eller halvbra omdömen?
  • Hur länge brukar de cheferna få stanna kvar i sin chefsbefattning?
  • Finns det många chefer som suttit mer än 10 år i samma chefsroll med oförändrat ansvar?
  • Hur många procent av externrekryterade chefer brukar vara kvar efter 3 år?
  • Får de chefer som utnämns till mellanchefer - dvs chef mellan operativa chefer och företagsledningen - någon utbildning eller coaching i att vara mellanchefer?
  • Betraktas chefsrollen som ett särskilt och viktigt yrke inom ditt företag?

De här sju frågorna är centrala för att avgöra hur seriöst företagsledningen tillsammans med HR-funktionen ser på ledarförsörjningsfrågorna. Svaren speglar också vad företagskulturen egentligen betraktar som viktigt i vad en chef gör i sin befattning.

Ett fungerande ledningssystem kräver samsyn
Chefer förväntas tillföra ökad förståelse för företagsledningens strategier och mål samt hur företaget ska fungera. Chefer har dessutom ett stort symbolvärde genom att vad de gör (och inte gör) alltid indirekt blir en stark signal till medarbetare om vad som är viktigt och vad man kan bortse ifrån. Medvetenheten om chefsrollens betydelse i organisationen är därför mycket viktig och en samsyn mellan alla chefer krävs för att företaget ska få ett fungerande ledningssystem.

Ledarförsörjningens kärna
Ledarförsörjning har därför en kärna som handlar om vilken typ av ledare och vilka slags insatser som ledare ska göra i ett visst företag. Vad som är bra ledningskvalitet skiftar mellan olika branscher, olika funktioner i företaget och i olika skeenden i företaget.

> Ledarförsörjningens fem delmoment


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018