X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledarstil och personlighet

Vår ledarstil påverkas av personligheten. Vår personlighet formas till stor del av våra underliggande värderingar. Dessa värderingsmönster kan kartläggas med axiologiska metoder och hjälpa dig att bättre förstå dig själv och ditt sätt att leda.  

En ledare kastas mellan många olika situationer under en normal arbetsdag. Vid möten, samtal eller vid egen genomgång av resultatrapporter och beslutsunderlag arbetar det egna värderingsmönstret oavbrutet. Inför oss själva blir egna värderingar tydliga när vi ger värdeomdömen. Vi tycker att en chef ´har grepp om läget´ eller att ´henne kan jag alltid lita på´. Men vi kan också som ledare ´känna på oss´ att beslutsunderlaget är missvisande eller att det beslut kollegorna föreslår inte kommer att fungera.

Vi märker inte alltid de attityder och normer som ligger bakom värdeomdömet. Det gör diskussioner om värderingar svårare. Axiologin förbättrar din allmänna medvetenhet om ditt eget värderingsmönster och kan utveckla tex en ledares förmåga till en allsidigare och mer medveten egen värderingsgrund och värderingsanalys. Just nu diskuterar vi gärna etiska frågeställningar som är ett av exemplen på områden inom vilka axiologin kan ge skarpare tankeinstrument. Men detsamma gäller en analys av vilka kundvärden företaget ska skapa eller vilka värderingar som ger framgång i det egna företagets kultur.

Medvetenhet om värderingar en hjälp att utvecklas
Värderingar är en integrerad del i vårt själsliv och därmed för vår personlighet. Enklast ser vi det hos andra, tex vår egen chef. Vi märker mest det som är en skillnad i förhållande till oss själva eller en efterlängtad likhet men saknar oftast ett språk för att beskriva skillnaden. Därmed finns risken att ett samarbete med en annan person försvåras i onödan. Ökad kunskap om den egna värderingsprofilen gör en individ mer medveten om hur sättet att kommunicera kan förbättras, eller vad man lätt bortser ifrån i en viss situation.

Vad vi uppfattar påverkar värderingarna
Dr Evert Schildt - tidigare forskare inom FOA och numera bortgången - har gjort omfattande insatser för att utveckla tolkningen av värderingsmönstrets betydelse för personlighet och ledarstil. Denna forskning har resulterat i det som kallas den axiologiska metoden. Utgångspunkten är att vårt uppfattande och tänkande är det som matas in i värderingsprocessen. Därmed blir olika förmåga att uppfatta också starkt påverkande på vad som senare kan värderas. Vissa ledare är tex inte så bra på att uppfatta individer i en viss situation och genom att bortse från dem kommer fakta och andra faktorer att alltför mycket påverka situationsuppfattningen. I vissa lägen - tex i en förhandling eller för att lösa en konflikt - kan ett bortseende från de individer som ingår bli förödande för kvalitén i analysen.

Med de intryck vi skaffar oss i situationsuppfattningen går vi vidare till situationsanalysen och använder den kombination av olika sätt som ger oss själva en slutsats av ´läget´.

Innehållet i våra värderingsmönster kommer från vår erfarenhet av och kunskap om oss själva och den värld vi lever i. Detta mönster ger oss vårt normativa medvetande. Värden bestämmer våra ståndpunkter, våra beslut, vårt agerande mm och kommer därför att väsentligen påverka våra egna liv och vårt samarbete med andra. Mycket av våra värderingar grundar sig också på vår syn på vad som är ett positivt eller ett negativt värde.

Värderingsmönstrets betydelse för en ledare

Uppfatta situationen
Den första förutsättningen för att en ledare ska lyckas, är att kunna uppfatta situationen i omvärlden som den är samt förväntningar och krav på ansvarsområdet. Ökad medvetenhet om hur det egna värderings- och tankemönstret påverkar den egna situationsuppfattningen är väsentlig. Den styr kvaliteten i den fortsatta analysen.

Förstå situationen
Den andra förutsättningen för lyckat ledarskap är att dra rätt slutsatser av vad man uppfattat - situationsanalysen. Det kräver dels att chefen skaffar tillräckligt med fakta, bedömer situationen allsidigt och ger sig själv tid till kommunikation och faktainsamling. Men den kräver också förmåga att hantera tre olika sätt - det logiska, det intuitiva och det praktiska - på ett lämpligt sätt för situationen.

Välja rätt sätt att påverka och leda
Den tredje förutsättningen är att skapa det slags aktivitet hos medarbetare och sig själv, som ger rätt resultat med tanke på anpassning till eller påverkan av situationen. Det kräver kunskap om hur man uppfattas som ledare och ställer därför krav på viss självinsikt. Men också öppenhet mot omvärlden och en så pass stark självkänsla att man känner att man klarar situationen. Det senare är ett direkt resultat av hur chefen ser på sig själv som person. Olika grader av självkänsla, självförtroende och självkontroll ger olika möjligheter att klara det man upplever som svåra situationer.

> Kartlägg din ledarstil


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018