X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Född till ledare?

En människa kan inte lyckas i vilken yrkesroll som helst, det gäller även chefsrollen. Men många av chefens viktigaste förutsättningar kan man lära sig. Alla framgångsrika ledare behöver kunna sätta fokus på andra och kunna utveckla andras kompetens. I högre chefsroller krävs också en god förmåga att förstå andra människor och att kommunicera strategiskt.

Har en bra ledare medfödda egenskaper eller kan man lära sig ledarrollen? En viktig fråga. Svaret är svårt av flera skäl. Ledarrollen kräver olika saker i olika chefsroller i företaget. På den strategiska nivån krävs vissa egenskaper. Den operativa verksamheten kräver till större delen andra och som specialistchef tex i en stabsliknande funktion krävs en tredje kombination. Men även i var och en av dessa olika roller kan många olika ”typer” av personer lyckas om de lärt sig det väsentligaste för sin yrkesroll.

Men frågan om det medfödda ledarskapet är svår också av andra skäl. Det känns fel att påstå att bara vissa kan lyckas i chefsyrket. Särskilt för de av oss som arbetar med utveckling av människor i olika yrkesroller. Vi måste tro på att människor kan utvecklas. Samtidigt som vi också vet att vem som helst kan inte lyckas i vilken yrkesroll som helst. Och att den som måste anstränga sig för att passa in i yrkesrollskraven till slut mår dåligt. En chef kan klara yrkeskravet men passar kanske inte i den totala situationen.

Olika tolerans för dåligt ledarskap
De som leds av ledaren har olika tolerans för dåligt ledarskap. En del förväntar sig mycket av sin chef och andra kan ta sig de frihetsgrader som en ”dålig” chef skapar. Tydligaste exemplet är chefen som inte hinner bry sig om sina medarbetare – det ger stora möjligheter för den medarbetare som kan lära sig jobbet ändå och vill arbeta självständigt. Men för den medarbetare som vill synas och känna sig bekräftad av sin chef är samma chef oerhört frustrerande.

De flesta yrkesroller kan definieras förhållandevis tydligt. Vad som krävs av poliser med olika uppgifter, av säljare, av fastighetsmäklare etc kan beskrivas genom att verksamheten ställer vissa tydliga krav. Kraven på chefen beror på många olika saker och kraven kan enbart varje chef själv identifiera. Därefter ska chefen hantera den situation som finns och själv skapa konstruktiva lösningar även när det känns motigt. Det vill och kan faktiskt inte alla klara.

Vilka klarar chefs- och ledarrollen?
Svaret på vilka som klara chefsrollen beror på vem som bedömer. Chefens egen högre chef värdesätter oftast en chef efter förmågan att nå önskade resultat och skapa nödvändiga förändringar i verksamheten. Samt att chefen själv kan ta hand om olika typer av svårare personalproblem. Det är generellt också uppskattat att ha eget driv och kunna ta initiativ på egen hand. Men aldrig uppskattat att skapa problem för sin högre chef särskilt om det skapar situationer som måste redas ut offentligt.

Chefens medarbetare uppskattar när chefen skapar en tydlig organisation, med tydliga yrkesroller, formulerade mål och tillräckligt klara ansvars- och befogenhetsgränser. Tydlighet är inte bara en hygienfaktor det är också nödvändigt för att en medarbetare ska veta vad som förväntas och själv tordas välja väg till målet.

När kraven på medarbetarens yrkesroll är tydlig måste den fyllas med något meningsfullt. Högre chefer måste kommunicera kring vad verksamheten går ut på, nyttan och de goda värdena i vad medarbetarna bidrar till och att hur bra de har klarat de hinder de mött på vägen till målet. Det skapar både framgångskänsla och gemenskap mellan dem som vill jobba mot det gemensamma målet.

Det är också viktigt att medarbetare kan påverka sin arbetssituation. Att kunna bidra till utveckling av arbetsmetodik, högre kvalitet och effektivare arbetsmetoder dvs alla frågor som har med hur arbetet görs är viktigt. Chefen måste ha högt i tak i diskussioner som gäller förbättringar men också ha förmåga att landa de dialogerna i vad som kan och inte kan genomföras just nu.

Ändra fokus från jag till medarbetaren
Vanligtvis blir man chef genom att vara en av de duktigaste i någon yrkesroll. Dessutom har man ofta god samarbetsförmåga och tar initiativ. En sådan person är, innan den blir chef, fokuserad på sin egen arbetsprestation, vad jag ska göra tillsammans med andra. Den vill visa egna resultat och utveckla sitt eget arbete.

Som chef måste fokus ändras. Chefen ska fokusera på den samlade arbetsprestationen och på varje medarbetares insats. I promenaden till jobbet handlar det inte längre om vad jag måste hinna, utan vad medarbetarna måste hinna och hur de kan utveckla sin kompetens i sitt jobb. Det är deras jobb som ska utvecklas. Tyvärr sitter många chefer kvar i sitt jag-fokus och försöker knapphändigt att skapa tillräcklig tid för medarbetarna.

Så vem är född till ledare?
Svaret är att många är tänkbara att bli ledare särskilt i första linjens ledarskap där chefen till viss del av sin tid ska göra samma saker som sina medarbetare. Men även i den rollen måste chefen sätta den tid som krävs på att utveckla andras kompetens, förmåga och beslutskraft.

I högre chefsroller kan vanligtvis bara den överleva som har förmåga att förstå andra människor och hantera denna förståelse för att kunna kommunicera de strategiska budskapen. Det krävs också en hög personlig integritet för att kunna balansera de olika intressenter som finns – ägare, styrelse, andra högre chefer, stora kunder, myndigheter och massmedia.

Som mellanchef – chef mellan chefer – är lyhördheten till signalerna uppifrån viktig och att kunna omvandla dem till det förändringstryck som ska skapas i organisationen. Men även här med stor förståelse för andra människor i företaget utan att det förhindrar den förändring som är nödvändig.

Vem är inte lämplig som ledare?
Den som är mest intresserad av sig själv, som inte värdesätter och uppskattar andra människors insatser och som inte kan förstå den komplexa situation i vilken ledarskapet ska utövas är inte lämplig som chef. De får problem i situationer med många olika intressenter som ställer oförenliga krav och där kommunikationsförmågan följaktligen blir mycket viktig.

Fast det finns undantagsregler för dem som ska vara ledare i speciella situationer. I stora projekt, i upptaktsfasen i ett företag eller när omstrukturering ska göras. Den ledare som ska genomföra omfattande och svår omstrukturering och nedskärning i företaget ska precis som en bra projektledare fixera sig vid målet och planen och konsekvent genomdriva förändringen så som den är bestämd. Det finns också ledare som är så oerhört kunniga i det de gör i verksamheten – inte i ledarskapet – att medarbetare stannar till dess de förstått ”snillets” tänkande. Sen slutar de.

Men dessa undantag är insatser under en begränsad tidsperiod och därefter krävs en annan typ av ledare.

Kan man lära sig chefs- och ledarskap?
Utan tvekan kan alla bli bättre. Det första steget är att öka sin medvetenhet om den situation i vilken chefen ska leda sin verksamhet och sina medarbetare. KonsultAkademin producerar just nu en utbildning som ger deltagaren en mycket klar bild av vad som krävs i den egna chefs- och ledarrollen. Du gör dina analyser via internet och bygger i steg upp en handlingsplan för din egen och verksamhetens utveckling
. > Läs mer.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018