X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Begreppen chef och ledare

Det är ibland lite förvirrat kring vad begreppen chef och ledare står för. Därför har vi på KonsultAkademin valt några utgångspunkter för vår avdelning för HR.

Chef är en befattning som innebär ansvar för en viss typ av verksamhet, process eller personalgruppering. Det finns därför chefer som enbart har verksamhetsansvar utan personal och chefer som har både personal- och verksamhetsansvar. När vi hanterar ledar- eller chefsförsörjning som ämne tänker vi främst på chefer med medarbetaransvar och därmed för personalledning inom sitt eget område.

Är en chef en chef eller en ledare? Terminologin kan skifta. De flesta visitkort brukar använda chefs- eller manager-titeln. Men man kan också få höra att företag önskar ledare och inte chefer. Det uttrycket vill framhäva att chefen - även om den har den titeln både på visitkortet och i organisationsplanen - måste vara en proaktiv ledare som får människor med sig. Det är naturligtvis helt rätt och dessutom ofta en träffande retorik. Det finns ju chefer som blivit för passiva, övergått till att administrera eller inte längre tar tag i förändrings- och utvecklingsfrågor. Men för att utveckla förståelsen för hur företag bygger företagsledning med hjälp av chefers samlade insatser så krävs en utförligare beskrivning av vad som är chefers insatsområden. I Chefens fyra insatsområden reder vi ut det.

Men även om en chef är en chef som också ska var proaktiv ledare så är chefsrollen minst tre olika typer av chefsyrken. De har de fyra insatsområdena gemensamt, men den konkreta innebörden är olika. Det är också viktigt att de tre chefskategorierna är tydliga med vad deras insatser främst går ut på, så låt oss titta närmare på skillnaderna.

Chef är minst tre olika yrkesgrupper

 • Högre företagsledning
  Den högre företagsledningen har främst ägarna som sina viktigaste intressenter. I ett börsnoterat företag är därför gränslinjen mellan styrelsens och VDs ansvar definierat med utgångspunkten att VD har ledningen av företaget som sitt ansvar. Men oavsett den problematik som kan ligga i det enkla konstaterandet så måste VD tillsammans med de högsta cheferna ta ett ansvar för att den strategiska inriktningen finns och driva de förändringsfrågor som oftast är en konsekvens av etablerad företagsekonomisk analys och omvärldsförändringarna i branschen eller i länder där kunder, konkurrenter, finansiärer och leverantörer finns. Förenklat uttrycket ska den högre ledningen syssla med VAD-frågorna i verksamheten, dvs vad ska vi uppnå, vad ska vi inrikta oss mot i verksamheten, vad är vår affärsidé etc.

  Att vara chef på högre nivå kräver förståelse och kunskap om både intern- och externkommunikation och hur dessa kommunikationsvägar samverkar. Som högre chef måste jag förstå att jag är en indirekt ledare i min egen organisation. Jag är en person man talar om och som genom vad jag uppfattas stå för, vad jag gör och hur jag följer upp och kommenterar verksamheten har mycket stor genomslagskraft. Ingvar Kamprad är ett gott exempel på det. Libers bok Fenomenet IKEA rekommenderas som ett sätt att beskriva den indirekta ledarens genomslagskraft.
 • Operativa chefer
  Att ansvara för och leda den operativa verksamheten tex för redovisning, produktionsplanering, växel eller IT-drift är att stå mitt i verkligheten på ett konkretare sätt. Den dagliga verksamheten ska fungera och medarbetare ska kunna sina uppgifter. I den operativa chefsrollen är HUR-frågorna dominerande. Chefen på den här nivån måste förstå vad som ska uträttas och ha kompetensen att omvandla företagsledningens utgångspunkter i vad-frågorna till en översiktlig verksamhetsplan men huvudfokus varje dag är hur uppgifterna ska lösas på ett ännu bättre sätt. Om en företagsledning på ett konkret sätt lägger sig i hur-frågorna skapas problem för dem som står mitt i en verksamhet och redan har ett sätt att lösa sina uppgifter. Företagsledningen har alltid rätten att driva tex vad-frågor som ökad effektivitet och/eller kvalitet, men måste skapa dialog kring hur-frågorna med respekt för att kompetenta medarbetare redan har ett professionellt sätt att lösa sin uppgift. Den operativa chefen har därför oftast en konkretare verklighet att arbeta i än den högre chefen på företagsledningsnivå. Det innebär att problem är akutare, kan kräva lite improvisation ibland och att regelsystem inte alltid kan följas exakt.
 • Mellanchefer
  Chefer mellan de operativa cheferna och företagsledningen är mellanchefer. Deras huvudfokus är att förstå både vad-frågorna särskilt i ett längre förändringsperspektiv och att utveckla operativa chefer så att de ännu bättre genomför vad som är nödvändigt för att verksamheten även på sikt ska fungera bättre. Utvärdering av verksamhet och operativa ledare är därför en viktig uppgift på mellannivå. Mellanchefen måste också förstå sitt indirekta ledarskap - även hon eller han är en person som citeras, som det pratas om och vars fokus det är viktigt att känna till och acceptera.

Ledarutveckling
I varje insats för ledarutveckling är det viktigt att ha en förståelse för olikheten i dessa tre chefskategorier. Men också att skapa arbetsformer där en chef inte bara går på kurs utan också får möjlighet till utvecklande feedback från sin högre chef och en stimulans att utveckla sitt personliga ledarskap.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018