X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Åldersdiskriminering - olagligt!

Många äldre vill fortsätta arbeta efter 65. I takt med att försörjningsbördan växer behövs de också på arbetsmarknaden. Låt folk själva få bestämma när de vill gå i pension, skrev några folkpartistiska riksdagsledamöter i en debattartikel i DN nyligen. Med den nya lagen mot åldersdiskriminering, som infördes vid årsskiftet, är förhoppningen att fler äldre ska bli kvar på arbetsmarknaden.

Låt folk bestämma sin pensionsålder
I en debattartikel i DN i slutet av oktober krävde folkpartiets riksdagsledamöter Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm att en högsta pensionsålder ska avskaffas. För att trygga välfärdssamhället under den växande försörjningsbördan föreslår de att folk själva ska få bestämma när de vill gå i pension.

Höjd pensionsålder diskuteras i många EU-länder men har inte fått något större genomslag. Med dagens lagstiftning har arbetsgivaren ingen skyldighet att låta en anställd vara kvar efter 67.

> Se diagram med pensionsåldrar i EU

Försörjningsbördan växer
Försörjningsbördan, som är totalbefolkningen i förhållande till antalet sysselsatta i åldrarna 20-64 år, växer och de arbetande får allt fler att försörja. När det växande antalet pensionärer närmar sig 80-årsåldern, dvs runt år 2020, kommer de stora utgifterna för vård och omsorg. 2050 kommer det att gå två yrkesarbetande på varje pensionär, visar Eurostats senaste befolkningsprognos.

Faktisk pensionsålder ökar igen
Trenden under hela 90-talet var att allt fler gick tidigare i pension. Den faktiska pensionsåldern 1970 var 66,1 för män och 61,4 för kvinnor. År 2000 var siffrorna 62,7 och 61,9. Men i början av 2000-talet bröts denna trend och siffrorna steg fram till år 2004. Sedan dess har siffran legat relativt stadigt på 63,5 för män och 62,6 för kvinnor (statistiken gäller fram till 2007).

Enligt SCB:s senaste arbetskraftsprognos förväntas arbetskraftstalen öka i alla åldrar över 45 år och särskilt i åldrarna 60-64 år. Det nuvarande ATP-systemet stimulerar till fortsatt arbete och äldre stimuleras bland annat genom att de slipper betala den särskilda löneskatten.

Tittar man på siffrorna i övriga Europa ligger Sverige trots allt högt i statistiken vad gäller andelen män över 65 som arbetar. Med kvinnorna är det sämre. Äldre kvinnor arbetar generellt mindre än äldre män i alla EU-länder, men Sverige tillhör en grupp länder där siffran är särskilt låg.

Sverige sämst i världen på att rekrytera äldre
"De över 55 göre sig icke besvär" verkar vara den allmänna hållningen bland arbetsgivarna. I en undersökning som genomfördes av Manpower 2007 kom det fram att Sverige är sämst i världen på att rekrytera eller behålla äldre.

Bara 4 % av de svenska företagen hade en rekryteringsstrategi för äldre och 8 % hade en strategi för att behålla sina äldre medarbetare. Detta kan jämföras med Singapore där drygt hälften av företagen har en rekryteringsstrategi för äldre, siffran för världen i stort var 14 %. I Japan hade 83 % av företagen en strategi för att behålla den äldre arbetsstyrkan

Manpower har genomfört undersökningen bland 28 000 arbetsgivare i 25 länder kring äldre arbetskraft (personer över 50 år). > Läs hela undersökningen

Den nya diskrimineringslagen
Den nya diskrimineringslagen gör det olagligt att i arbetslivet negativt särbehandla någon på grund av ålder. Tidigare har den svenska diskrimineringslagen inte tagit upp åldersfrågan utan enbart gällt etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och kön.

Men i den nya lagen ,vad gäller ålder, ges möjlighet att göra undantag. Diskrimineringskommittén som utrett frågan anser att just när det gäller ålder är behovet av undantag större än när det gäller annan diskriminering. Till exempel vill man att det ska vara tillåtet att ta extra hänsyn till äldre vid uppsägningar då det kan vara svårare för dem att hitta nytt jobb.

USA har sedan 1967 en lag som förbjuder åldersdiskriminering. Inom EU finns lagar om åldersdiskriminering på Irland och i Nederländerna.

Åldersdiskriminering fyra gånger så vanligt
Uppgifter från en finsk undersökning visar att åldersdiskriminering är fyra gånger så vanlig som könsdiskriminering. (Arbetslivsinstitutet 2003. 50+ en tillgång i arbetslivet.)

Samma undersökning visar att arbetsgivare, i synnerhet inom den privata sektorn, hellre anställer en person under trettiofem än en äldre person med mer erfarenhet med samma lönekrav. Per Erik Solem, som forskar om åldrande i arbetslivet vid Nova i Oslo, hävdar att företagen ofta väljer bort äldre medarbetare vid friställningar trots att undersökningar visar att det är företagsekonomisk försvarbart med blandade åldrar.

Produktiviteten minskar inte med ålder
Hur produktiva är då äldre i jämförelse med yngre? Enligt genomförda undersökningar verkar inte åldern påverka produktiviteten i någon större utsträckning. (Riksförsäkringsverket Analyserar 2001:9) Per Erik Solem säger att visst kan minnet försämras och inlärningsförmågan bli långsammare när vi blir äldre, men det kompenseras ofta av andra styrkor. Erfarenhet kan ge expertis som innebär en större effektivitet.


Pensionsåldrar i EU
NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018