X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Mindre personal per chef ger friskare företag

En chef ska ha max 16 underställda. Det tycker företagsledare i företag med låg sjukfrånvaro. Siffran stiger med sjukfrånvaron och hamnar på 25 i företag med hög sjukfrånvaro. Detta har kommit fram i forskningsprojektet Hälsa och framtid som givit ut sin tredje delrapport.

Av forskningsprojektets fyra delstudier kan bla följande slutsatser dras:

  • Färre medarbetare per chef ger mindre sjukfånvaro
  • Det lönar sig att ha friska medarbetare
  • Ett tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster
  • Sjukfrånvaron är lägre i företag som rekryterar sina chefer internt
  • Företag som har rutiner för rehabilitering har friskare medarbetare
  • Systematiska program för chefsutveckling bidrar till friskare företag

Hela rapporten och delstudien kan du hitta på AFA Försäkrings hemsida. De kommentarer jag ges till nedanstående resultat ur studien är till vissa delar Gunnar Selins egna.

Hur många anställda kan man ha ansvar för?
Det är en klassisk diskussion kring hur många medarbetare det är rimligt att ansvara för. Svaret beror på många faktorer varav en är graden av likformighet i yrkesrollen och likhet i arbetsmetodik. Det är lättare att leda dem som har identiska yrkesroller än dem som sysslar med många olika saker. Kraven på ledaren till omställning i varje dialog och varje beslut ökar med graden av olikhet. Men ändå finns en fundamental fråga kvar - hur många medarbetare kan jag egentligen leva med?

I den här undersökningen ställs frågan till VD i det svarande företaget om hur många som maximalt kan rapportera till en chef. I företag med låg sjukfrånvaro är medelvärdet på svaren 16, i dem med genomsnittlig är svaret 20 och i den med hög sjukfrånvaro 25. Det kan säkert indikera att behovet att bli sedd, bli förstådd i sin yrkesroll och få feedback på sin insats blir sämre ju fler medarbetare som finns.

Intervjustudien visar också att friska företag oftare betraktar de anställda som en resurs. Vad annat kan de vara?

Internrekrytering av chefer
Även från andra studier finns indikationer på att internrekryterade chefer tillför bla en starkare företagslojalitet och därmed bidrar till en mer konstruktiv företagskultur. I den här studien visar det sig att företag med hög sjukfrånvaro i väsentligt större utsträckning externrekryterar. Samt följaktligen att de med låg sjukfrånvaro i något större utsträckning internrekryterar.

Chefsutveckling

Företag med låg sjukfrånvaro har också mer systematiska program för chetsutveckling än dem med hög sjukfrånvaro. Intressant är att koppla detta till vad som även i övrigt kännetecknar de friskare företagen. Dit hör delegationsordning som är känd bland chefer, regler/rutiner som är kända av medarbetare, tydliga dokmenterade mål, systematisk uppföljning av målen, tydlig ansvarsfördelning i dagligt arbete.

Vem bär ansvaret för hälsa, ohälsa och sjukfrånvaro?

Här finns en intressant skillnad. Samtliga kategorier lägger det främsta ansvaret på individen. Organisationen nämns oftare bland företag med låg eller genomsnittlig frånvaro. Och samhället får flest röster bland de företag som har hög sjukfrånvaro. Vad som är orsak och verkan kan alltid diskuteras, det sjukare företaget har ju större behov av samhällets insatser men en delförklaring till en friskare arbetsplats är säkert insikten att företagets organisation.

Om undersökningen
Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. I projektet finns representanter för näringslivet, fackförbund, försäkringsbolag och forskare från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018