X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledningskvaliteten kan förbättras

Här följer ett antal illustrationer som "bevis" för att ledningskvaliteten i många företag och organisationer skulle vinna på att ses över och förbättras.

Bevis 1. I benchmarking av ledningskvalitet genomförd av Inutsikt AB, hos mer än 10 svenska organisationer hamnar dessa i ett intervall 350-550 på en skala för total ledningskvalitet 0-1000. Här finns företag med mycket gott renommé inom personal- och ledningsområdet. Även dessa har alltså ett avsevärt förbättringsutrymme - och det finns tusentals andra som ligger långt efter.

Bevis 2. Fråga en grupp människor i arbetslivet vilka som det senaste året sett exempel på bristande ledningskvalitet som haft direkt negativ påverkan på det arbete som utförs. Nästan samtliga räcker upp handen.

Fråga vilka som, under de senaste tre månaderna, personligen haft sådana negativa erfarenheter som påverkat deras vilja eller möjlighet att göra ett förstklassigt jobb. Ungefär hälften svarar ja.

Bevis 3.
Mätningar av konsultföretag, som redovisats i pressen, visar att kvalitet i ledarskap ger skillnader i produktivitet på upp till 25 %.

Bevis 4. Personalekonomiska beräkningar visar att ett bra ledarskap kan ha ett årligt värde av 18 Mkr (exempel från försäljningsgrupp), 3 Mkr (produktionsenhet) och 1,5 Mkr (administrativ grupp), jämfört med dåligt ledarskap i samma grupp. (Beräkningssättet finns redovisat i min bok " Ledarskap genom ledningskvalitet ".) Läs mer om boken.

Bevis 5. I hundratals intervjuer med medarbetare och chefer möter man uttalanden av följande slag:

  • "Personalpolitik finns inte i vår division. Jag har slutat anstränga mig."
  • "Hos oss fattar vi gemensamma beslut, sedan går alla hem och gör vad de vill. Ingen följer upp eller ställer några frågor."
  • "Man kan inte lita på besked från ledningen. Det händer ofta att beslut ändras, utan förklaring. Man är inte precis motiverad att handla snabbt och kraftfullt."
  • Varje sådant uttalande är ett konkret exempel på hur bristande ledningskvalitet påverkar verksamheten och dess resultat negativt.

Ledningskvalitet - hur bra är den hos oss?

I många organisationer finns det en uppfattning om ledningskvaliteten. Den varierar dock från person till person och är ett rent tyckande, grundat på en allmän känsla. I vissa fall hänvisar man till personalundersökningar, vilka bara ger en vink om hur närmaste chefen uppfattas, och endast ur personalens synvinkel.

En noggrann och väl underbyggd bedömning av total ledningskvalitet, liksom av många delområden får ni genom att ansluta er till Inutsikts etablerade benchmarkingprojekt.

En översiktlig bedömning kan ni göra med hjälp av en Självbedömning som kan beställas gratis från Inutsikt AB . Den innehåller råd och anvisningar för användning. Det finns också möjlighet att utbyta data med andra verksamheter. Självbedömningen visar också på många av de frågeställningar som normalt inte täcks av en personalundersökning.

Benchmarking av Ledningskvalitet - och andra metoder

För att nå varaktiga och väsentliga förbättringar av ledningskvaliteten i en organisation krävs en bestämd vilja i ledningen, en avsevärd tid för genomförande, och stor uthållighet.

  • Benchmarking, dvs. en strukturerad jämförelse med andra verksamheter, visar starka och svaga sidor och ger dessutom möjlighet att lära av de bästa exemplen. Det ger en utmärkt startpunkt för beslut om ambitionsnivå och prioriteter i det fortsatta förbättringsarbetet. Det är en ambitiös ansats som lämpar sig, när man redan från början anar att man ska ge sig in i ett långsiktigt utvecklingsprojekt.
  • En mer traditionell väg är att direkt påbörja projekt som är identifierade eller planerade (t ex ledningspolicy, chefsförsörjning, kompetensutveckling av ledare, etc.), men på ett sådant sätt att varje projekt blir en byggsten som passar ihop med de övriga. I detta är man betjänt av en arkitektur, en struktur för arbetet. Den modell som används i benchmarking av ledningskvalitet kan med fördel användas som huvudritning.
  • Om man inte vill utgå från en sådan arkitektur, men ändå kvalitetssäkra pågående eller planerade projekt inom ledningsområdet, kan man använda delar av modellen för ledningskvalitet. Granskningen bör genomföras av en intern eller extern konsult som är utomstående i förhållande till projektet.

Ledningskvalitet - hur kommer vi igång?

Kommunikation är ett nyckelord i alla stadier av ett projekt för att utveckla ledningskvalitet. I starten är hela ledningens engagemang en nyckelfråga.

Självbedömningen, genomförd av en ledningsgrupp kan vara ett utmärkt sätt att beskriva vad som menas med ledningskvalitet och behovet av förbättring. Kring resultatet av självbedömningen kan man bygga ett enkelt ledningsseminarium (en halv dag), med målet att nå ett beslut om man ska gå vidare och delta i ett benchmarkingprojekt, eller på annat sätt.

Ett ledningsbeslut kan naturligtvis komma till stånd på andra vägar, men hela ledningsgruppen måste stå bakom beslutet, liksom det är den gruppen som ska ta ställning till framtida planer och genomförande. Det är inte säkert att en stark övertygelse hos en VD, personalchef eller liknande är tillräckligt för ett lyckosamt projekt. Läs mer i Härje Franzéns bok Ledarskap genom ledningskvalitet.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018