X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Medarbetarskap - om ansvar och samspel

Medarbetarskap handlar om att se på sin utveckling i yrkesrollen som sitt eget ansvar. Det ställer större krav på medarbetarens självständighet och kompetens. I mycket av den forskning och litteratur som getts ut i ämnet återkommer man till begreppet samspel. Engagerade medarbetare och närvarande chefer lägger grunden för samspel och utveckling - för både medarbetaren och chefen. Läs om vad några av våra främsta författare skriver om medarbetarskap och få tips på ett utvecklingsverktyg som hjälper dig att utveckla din egen samarbetsförmåga.

 

I boken Medarbetarskap i praktiken skriver forskarna Freddy Hällsten & Stefan Tengblad om hur medarbetarskap utövas inom olika delar av svenskt arbetsliv, med utgångspunkt från begreppen ansvar, engagemang, förtroende och samarbete. Författarnas huvudbudskap är att medarbetarskap, liksom ledarskap, bäst utvecklas genom att relationen mellan chef och medarbetare stärks. Detta kräver ett samspel mellan engagerade medarbetare och närvarande chefer. Medarbetarskap tar tid att bygga upp och förutsätter goda etiska relationer. De ifrågasätter mycket av 1990-talets fokus på snabba förändringar, chefslösa grupper och tillfälliga anställningar.
    
Några slutsatser i boken

  • ständiga omorganisationer motverkar kreativitet och nytänkande
  • det är vanligt att självstyrande grupper finns mest på pappret - inte i praktiken
  • medarbetarskapet i den offentliga sektorn är på många sätt välutvecklat
  • för hög arbetsbelastning kan kväva ett gott medarbetarskap


Några råd till organisationer och företag om hur medarbetarskapet kan utvecklas

  • antalet medarbetare per chef bör hållas på en rimlig nivå
  • arbeta med att stärka relationen mellan chef och medarbetare
  • välj en hållbar bemanningsnivå, sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet


- Arbetsgivare förväntar sig allt mer att medarbetare ska vara aktiva, initiativrika och ansvarstagande, konstaterar Stefan Tengblad, i en artikel från Forskningsrådet.

> Läs artikeln

Stefan Tengblad skrev redan 2003 boken Den myndige medarbetaren som blivit en klassiker i ämnet. Där visar han på att det finns en mycket stor potential i att skapa utrymme för medarbetare att engagera sig i målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete. Vad som krävs för att detta skall fungera är ett arbetsklimat som präglas av ett ömsesidigt förtroende, kontinuitet, professionalism och en grundläggande respekt för mänsklig mångfald.

I september 2009 höll han ett föredrag om boken på konferens Arena Sunt Liv.
> Ta del av hans innehållsrika ppt-presentation


Två sidor av samma mynt
Christer Ackerman skriver i sin bok Chefen och medarbetaren: tankar om personlig utveckling och samspel på arbetsplatsen om hur både chef och medarbetare tillsammans kan och måste bygga sitt samspel. Han menar att medarbetarskap och chefskap är två sidor av samma mynt.

Chefen har önskemål om vilka egenskaper en medarbetare ska ha. Samtidigt har medarbetaren önskemål om hur en chef ska vara. Christer Ackerman menar att det i båda fallen handlar om att gå till sig själv. Vägen till bra medarbetare går genom chefen själv. Han beskriver hur chefen bättre kan förstå och värdesätta sina anställda. Och likaså går vägen till bra chefer genom medarbetaren!

Utveckla din samarbetsförmåga
Att kunna utveckla sin samarbetsförmåga är väsentligt för medarbetskapet. Med hjälp av ett e-baserat utvecklingsredskap från Profile4professionals in Scandinavia AB kan du utveckla din samarbetsförmåga. Den baserar sig på en individuell kartläggning av ditt tankemönster. I en personlig rapport beskrivs dina 13 samarbetskompetenser. Därefter får du regelbundet 13 individuellt anpassade utbildningsmoduler via e-mail, som hjälper dig att utveckla kompetenserna i arbetslivet. Samarbetsprofilen från Profile4professionals kan användas individuellt eller för ett team som behöver utveckla samarbetet i gruppen. 

> Läs om samarbetsrapporten

 

 
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018